14 augustus 1950

14 augustus 1950

Als gevolg van de onderhandelingen, die in Makassar in het bijzijn van de waarnemers van de UNCI zijn gevoerd, is een accoord bereikt, waarbij de staking van het vuren is bevolen. Krachtens dit accoord zullen alle Nederlandse strijdkrachten binnen vijftien dagen Makassar ontruimen.

Veel slachtoffers

Op grond van berichten uit Makassar meldt radio-Djakarta, dat ongeveer negenhonderd personen, meest soldaten, de dood hebben gevonden bij de incidenten van de laatste dagen in de hoofdstad van Oost-Indonesië. Onder de slachtoffers bevindt zich de Mohammedaanse leider en oud-lid van het Indonesische parlement Loetzi. Het uitgaansverbod in Makassar blijft van kracht. De Indonesische nationale politie patrouilleert in de straten en maakt jacht op talrijke rovers, die van de toestand profiteren om hun slag te slaan. De vertegenwoordigers van de UNCI, die herhaaldelijk ook zelf zijn beschoten, hebben volgens generaal-image275majoor Scheffelaer prachtig bemiddelend werk verricht.

De piloot van een Catalina-vliegboot, waarmee zes UNCI- waarnemers van Batavia naar Makassar vlogen, vertelde ons bij zijn terugkeer via Soerabaja, dat hij tijdens zijn verblijf op de rede (waar de Kortenaer nog lag) geen schot heeft gehoord. Een luitenant van de RIS, de waarnemers afhalend, deelde mede dat er honderden slachtoffers zijn. De afvoer van de voormalige KNIL-troepen uit Makassar is begonnen met de schepen Zuiderkruis, Waterman., Kota Iten, Van Outhoorn en Thedens, zo telegrafeert onze medewerker te Soerabaja nog. De Ambonnezen met hun gezinnen, in totaal ruim 4000 zielen, gaan naar Soerabaja, Semarang, Bandoeng en Djakarta, de overigen, zoals de Menadonezen, naar hun woonplaatsen op Celebes.
Ook worden afgevoerd de niet-Ambonnese militairen, die zich op Java bevinden en die eveneens naar hun woonstreken gaan, waardoor het totaal aantal Nederlandse militairen op Java niet groter wordt dan tot dusverre het geval was.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.