15 december 1950

15 december 1950

Mr s’ Jacobs verdedigt de afvoering van Ambonese militairen op Java
De heren Roosjen (AR) en Welter (Nat. Kath.) vroegen gisteren in de Tweede Kamer naar de afvoering der Ambonezen op Java. Erkent de regering haar verantwoordelijkheid voor leven en welzijn der Ambonezen, ook nadat ze gerepatrieerd zullen zijn? Want nog steeds heeft de heer Welter geen antwoord gehad op zijn vraag van vier maanden geleden aan de regering of zij ervoor zal zorgen dat die trouwe dienaren niet in levensgevaar zullen komen. Minister s’ Jacobs antwoordde in grote lijnen volgens de memorie van antwoord, die bij het begin van de vergadering in gestencilde vorm was uitgedeeld: in vier kampementen, respectievelijk te Djakarta, Bandoeng, Semarang en Soerabaja/ Malang vertoeven momenteel 3600 Ambonese KNIL- militairen benevens 9000 gezinsleden. Op 15 en 17 December gaan per schip twee groepen van 500 militairen elk, die thuis horen op de Kei-eilanden en andere kleine eilanden (niet Ambon) naar huis. Op 21 December gaan duizend militairen, en wel ongehuwden, naar Ambon.
Dit geschiedt na uitvoerig overleg, met instemming van de Indonesische regering, uit vrije wil der betrokkenen en nadat spr. zich zo goed mogelijk heeft laten voorlichten over de veiligheid der betrokkenen op Ambon. Er blijven dan nog 10.600 zielen in genoemde kampementen over, die zo snel mogelijk in de maanden Januari en Februari , hoofdzakelijk naar Ambon zullen afvloeien. Dit zijn de gehuwden met hun gezinsleden. Op Ambon wordt een kamp als opvangcentrum ingericht. ‘Momenteel ben ik vol goede moed, dat het allemaal zo lopen zal. Maar het kan zijn, dat het tegenvalt’, aldus de minister. Ik heb nu de overtuiging, dat het raadzaam is hen naar Ambon te laten gaan. Ware dit niet zo dan liet ik hen niet gaan. Spr. eimage449rkent zedelijk verantwoordelijk te zijn. Daarom ook gaan de vertrouwenslieden der Ambonezen mee, die ons kunnen rapporteren als ze weer terugkomen. Daarom ook worden eerst de jongeren, de ongehuwden teruggestuurd, die zich beter kunnen redden. Zij krijgen betaling voor drie maanden mede, een ruim voedselpakket voor geruime tijd en extra kleding.

Geschoten op Indonesiër

Twee sergeants door H.M.G. vrijgesproken
Het Hoog Militair Gerechtshof sprak de sergeants J.B. en M. J. E. van E. uit Goirle vrij.
Door de krijgsraad te Djakarta waren zij veroordeeld tot resp. zes en acht maanden gevangenisstraf. Beiden hadden geschoten op een Indonesiër, die bij een vechtpartij met militairen betrokken was geweest en die later overleed. Van E. zou deze Indonesiër hebben mishandeld. In hoger beroep eiste de advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof drie weken geleden tegen beiden vrijspraak, omdat hij van mening was, dat zij niet anders hadden kunnen handelen.
De adspirant- officier van gezondheid J.H. werd wegens dienstweigering veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief en ontslag uit de militaire dienst.
De advocaat-fiscaal had bevestiging van het vonnis van de Krijgsraad-West, twee jaar met aftrek en ontslag uit de militaire dienst, geëist. Bevestigd werd de vrijspraak tegen de sergeant-majoor-vlieger, die terecht had gestaan wegens te laag vliegen met een straaljager.
De advocaat- fiscaal had een boete of tien dagen hechtenis geëist.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.