27 oktober 1950

27 oktober 1950

image382De republiek der Zuid-Molukken had de KPM, zoals bekend, doen dagvaarden in verband met het vervoer van troepen der RI naar Ambon.
In deze dagvaarding werd de eis gesteld dat de KPM zal worden veroordeeld tot staking van haar medewerking bij het troepen-en materiaalvervoer, aangezien dit door de eisende partij wordt beschouwd als schending van
artikel 2, van de overgangsovereenkomst der RTC.
Op of omstreeks 28 September zijn de navolgende vijf KPM-schepen, Waikelo, Waingapoe, Waibalang, Generaal van Geen en de Waiwerang, in convooi met oorlogsschepen van de RI naar Ambon gevaren, aldus de advocaat der Zuid-Molukken.
Na een bombardement voeren de KPM-schepen dichter onder de wal en werd met de lading begonnen. De troepen en oorlogsmateriaimage380len werden aan wal gezet met eigen motorboten en laadbakken van de KPM-schepen. Nog tijdens deze actie is vanaf een der KPM-schepen een protesttelegram geseind naar Nederland, doch Radio Scheveningen heeft dit telegram geweigerd, ter voorkoming van verontrusting in Nederland.

 

De tweede landing

 

Onder vrijwel gelijke omstandigheden hebben op of omstreeks 14 October de KPM-schepen van Swoll, Wainerang en Waingapoe aan de tweede landingsactie deelgenomen. De RI pleegt agressie, waaraan gedaagde collaboreert.
De KPM heeft deelgenomen aan oorlogshandelingen en hierdoor schade toegebracht aan de vermogensrechten van eiseres. De advocaat van de KPM achtte de Nederlandse rechter niet bevoegd te treden in de vraag of het optreden van de Republiek Indonesië al of niet onrechtmatige overheidsdaden inhoudt.
Volgens het Franse persbureau AFP zijn zes bataljons, in totaal ongeveer 5000 man door de RI naar Ambon gezonden ter versterking van de APRI aldaar. Om de hardnekkige tegenstand van de Ambonezen te kunnen breken, is eveneens een groot aantal voertuigen en stukken veldartillerie naar Ambon verscheept. Sedert 28 September jl. zijn in de Noordelijke helft van het eiland Amboina ongeveer 6000 man APRI troepen ontscheept. In Indonesische kringen, die van de toestand op de hoogte zijn, maakt men er geen geheim van dat de troepen der RI, nadat zij zich meester hadden gemaakt van het Noordelijk gedeelte van het eiland, worden tegengehouden op een afstand van 14 km van de stad Ambon, waar de Ambonezen op de landengte tussen het Noordelijke en het Zuidelijke deel van het eiland, een tot nu toe onneembare stelling hebben ingericht die een lengte heeft van slechts twee kilometer.
De Ambonezen zouden slechts 2500 man hebben, maar zij verdedigen zich nu al sedert een maand met succes tegen de aanvallen van Indonesische zijde. Naar het schijnt hebben de leiders der Ambonezen aan hun volgelingen bekend gemaakt, dat Nederland, Australië en zelfs de VS tussenbeide zullen komen. Het aantal gesneuvelde Ambonezen zou reeds 600 bedragen. Het bureau Zuid Molukken te Den Haag maakt bekend, dat zij het volgende telegram van haar regering te Ambon heeft ontvangen: ‘Nadat de stad Ambon vijf dagen lang tweemaal per dag door een korvet der RI werd beschoten, is de vijfde dag dit korvet onvoorzichtig geworden en zo dicht bij de kust gekomen, dat wij haar een voltreffer konden geven. Resultaat: sinds twee dagen de stad niet beschoten en geen korvet de Ambon-baai binnengevaren’.
De president der rechtbank te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in het kort geding van de Republiek der Zuid- Molukken (eiseres) tegen de Kon. Pakketvaart Maatschappij (gedaagde). In de uitspraak wordt o.a. gesteld dat van een ‘opstand’ der Ambonese bevolking tegen het wettig gezag geen sprake is, daar dit wettige gezag zelve in art. 3 der overgangsovereenkomst van de RTC ‘materieel het zelfbeschikkingsrecht-ook om zich los te maken van dat wettig gezag-aan de bevolking heeft toegekend.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.