5 oktober 1950

5 oktober 1950

Ook de Atjehers zijn voor autonomie:

image321

Positieve maatregelen.

 

De regering van de Republiek Indonesië heeft gisteren officieel bevestigd, dat er thans ‘positieve maatregelen’ worden genomen tegen de ‘opstandige’ regering van de Zuid- Molukken. In een antwoord-telegram aan dr Drees zegt de minister-president der RI, Moh. Natsir, dat zijn regering ‘met leedwezen genoopt is’, tot deze maatregelen over te gaan ‘ter bescherming van de bevolking van Ambon in het bijzonder en om de belangen van het land en volk van Indonesië in het algemeen veilig te stellen. De regering doet dit in de overtuiging, dat door deze maatregelen de vrede en de vrijheid voor de bevolking in de Zuid Molukken zullen worden hersteld.
Zonder openlijk de schuld voor de Ambonese opstand op Nederland te werpen, zegt minister Natsir, dat ‘de rebellie’ in April jl. op touw gezet is door een groep militairen van het KNIL en dat Nederland, dat voor de handelingen van deze mensen verantwoordelijk was, tegen hen geen strenge maatregelen heeft genomen.
‘De kolonel Schotborch, die toen naar Ambon werd gezonden, is nalatig gebleven om te handelen als van hem had mogen worden verlangd en hij heeft zelfs deelgenomen aan een plechtigheid van het strijken van de Nederlandse vlag en het hijsen van die van de zogenaamde Republiek der Zuid Molukken in het KNIL- kampement, aldus Moh. Natsir.
Hij zegt verder , ‘dat zijn regering hoopt, dat dit de laatste moeilijkheden zullen zijn, die zijn regering moet overwinnen. Ze kunnen echimage323ter niet losgezien worden van het terugtrekken van het Nederlandse gezagsapparaat uit Indonesië’.

‘Een kleine bende gewapende personen, die na de souvereiniteitsoverdracht onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering vielen, tracht aanhoudend weerstand te bieden en zich te onttrekken aan de loop, die de historie thans in Indonesië neemt’.
Uit welingelichte bron vernam Reuter dat de Indonesische minister van Voorlichting aan de Indonesische radio heeft opgedragen, geen melding te maken van het militaire offensief tegen Ambon. Eerder op de dag had de minister van Defensie verzoeken van buitenlandse correspondenten-die door ’t verbreken der verbindingen niet in staat zijn, zich naar Ambon te begeven-om de berichten over de aanval te bevestigen of te ontkennen, van de hand gewezen.

Berichten uit particuliere bron, die uit de Zuid Molukken kwamen, meldden dat de troepen der RI het Noordelijk deel van het eiland Amboina thans beheersen. In deze berichten wordt ook gezegd, dat Ambon-stad is beschoten door lucht-en de zeemacht der RI.
De Ambonezen, zo werd verder gezegd, bieden heftige tegenstand en treden vooral op tegen de Ambonezen onder de aanvalstroepen.
Sommige Ambonese leden van het Indonesische parlement zeiden gisteravond, dat zij de actie der regering tegen Ambon steunen.
In Indonesische regeringskringen verklaarde men tegenover Aneta het te betreuren dat
image325dr Drees zijn telegram eerst in de wereldpers had gepubliceerd voor het naar Moh. Natsir te sturen.

Daardoor werd het telegram als een ‘propaganda-telegram’ beschouwd. Voorts zeide men, dat de n ‘geschokt’ was door ‘het falen van de Nederlandse regering in het doen nakomen van de verplichtingen door de Nederlandse legerleiding’.
De Nederlandse regering heeft via de Hoge Commissaris in Djakarta de UNCI gewezen op de ontwikkelingen in verband met de kwestie Ambon.
De aandacht van de UNCI is in het bijzonder gevestigd op de militaire weg, welke de Indonesische regering heeft gekozen om deze kwestie tot oplossing te brengen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.